LyX

  • Descrición: LyX é unha interface cuase-WYSIWYG para o LaTeX, ou mais xeralmente: un sistema de preparación de documentos, especialmente recomendábel para elaborar textos técnicos e científicos complexos, con fórmulas, referéncias cruzadas, bibliografias, índices, … En xeral é moi bon para documentos, de calquer longura, nos que se requeiran as habilidades de procesado usuais: seccionado e paxinación automáticos, corrección ortográfica, etc.
  • Páxina web: LyX
  • Traducido por: Ramon Flores
  • Última versión traducida: 1.5.5svn 07-05-2008

Instruccións de tradución de LyX

Estado da tradución

Sidebar