Glosario de corpus -2009

Táboa con 2935 entradas que recolle a tradución de palabras candidatas a termos informáticos derivada das traducións ao galego de software. Ano de referencia 2009. Orixe : https://forxa.mancomun.org/projects/gls/

Índice alfabético

A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z

A

termo equiv 1 equiv 2 equiv 3
abbreviation abreviación abreviatura
abort abortar cancelar interromper
aborted abortado cancelado interrompido
aborting abortando cancelando interrompendo
about acerca de sobre
about me sobre min
absolute absoluto
absolute pathname camiño absoluto
absolute value valor absoluto
abstract resumo abstracto
acc acc tecla rápida
accelerator tecla rápida
accelerator key tecla rápida
accelerator keycode código de tecla rápida
accelerator label etiqueta de teclas rápidas
accept aceptar
access acceso
access denied acceso denegado
access key tecla de acceso
access methods métodos de acceso
access permissions permisos de acceso
accessibility accesibilidade
accessibility settings configuracións de accesibilidade
accessible parent pai accesíbel
accessing accedendo acceso
accessories accesorios
account conta
account name nome da conta
account settings configuración da conta
account setup configuración da conta
accuracy precisión
ack carácter de recoñecemento recoñecemento
acronym acrónimo
action acción
action list lista de accións
activatable activábel activable
activate activar
activated activado
activation activación
active link ligazón activa
active plugins plugins activos
active text texto activo
activity actividade
activity indicator indicador de actividade
actual real
adapter adaptador
add engadir adicionar
add address book engadir axenda de enderezos
add buddy engadir contacto engadir amigo
add chat engadir conversa engadir chat
add exception engadir excepción
add link engadir ligazón
add new engadir novo
add to dictionary engadir ao dicionario
add-in complemento
addition adición
additional adicional
additional information información adicional
address enderezo
address block bloque de enderezos
address book axenda de enderezos
address book toolbar barra da axenda de enderezos
address data source fonte de datos de enderezos
address type tipo de enderezo
addressbook axenda de enderezos
addressee destinatario
adjacent adxacente
adjustment axuste
admin administrador administración
administrator administrador
advanced avanzado opcións avanzadas
advanced options opcións avanzadas
advanced properties propiedades avanzadas
affiliation changed afiliación modificada
after previous despois do anterior
age idade antigüidade
agent axente
aggregate agregado
aggregate functions funcións agregadas
aggregation agregación
alarm alarma
album álbum
alert alerta
algorithm algoritmo
algorithm identifier identificador do algoritmo
algorithm parameters parámetros do algoritmo
alias alias alcume
alias name nome de alias alcume
alias problem problema de alias
aliases alias alcumes
align aliñar
alignment aliñamento
all files todos os ficheiros tódolos ficheiros
allocate asignar asignar memoria
allocate memory asignar memoria
allocated asignado memoria asignada
allocation asignación asignación de memoria
allowed hosts hosts permitidos
already in use xa está en uso
already running xa está en execución
alternate alterno
alternating alternando alternativo
alternative alternativo
always on top sempre en primeiro plano sempre na parte superior sempre enriba
amount cantidade contía
amount of time cantidade de tempo
ampersand &
ancestor antecedente ancestor
ancestry antecesor antecedencia
anchor ancorar áncora enganche
anchor to paragraph ancorar ao parágrafo
anchoring ancoraxe
angle ángulo
angle in radians ángulo en radiáns
animate animar
animation animación
anniversary aniversario
annotation anotación
anonymous anónimo
answer responder
anti-clockwise sentido contrario ás agullas do reloxo
antialiased suavizado
antialiasing suavizado
anytext calqueratexto calquera texto
aperture apertura abertura
apostrophe apóstrofo
appear mostrar aparecer parecer
appearance aparencia
append engadir anexar
applet miniaplicación
applet factory factoría de miniaplicación
applets miniaplicacións
application aplicación programa
applies aplícase
apply aplicar
apply styles aplicar estilos
appointment cita
arc arco
architecture arquitectura
archive arquivo arquivar
archive file ficheiro de arquivo
arctangent arco tanxente
argument argumento
arrange dispor dispoñer
arrangement disposición
array matriz formación
array operators operadores de matrices
arrow frecha
art arte
article artigo
artifact artefacto
artist artista
artwork gráficas deseño gráfico material gráfico
ascending ascendente
ascii ASCII
aspect aspecto
aspect frame marco de proporción
aspect ratio proporción de aspecto
assertion aserción comprobación
assign asignar atribuír
assigned atribuído asignado
assignment atribución asignación
assistant asistente axudante
assistive technology tecnoloxía adaptada
assistive tecnologies tecnoloxías adaptadas
assistive tools ferramentas adaptadas
association asociación
at login ao iniciar a sesión ao entrar ao inicio
at the end ao final
at the right á dereita
at the top na parte superior
attach anexar xuntar
attached anexado
attachment anexo ficheiro anexo anexado
attempt tentativa
attendee asistente participante
attribute atributo
audio son de son
audio device dispositivo de son
audio disc disco de son
audio file ficheiro de son
audio output saída de son
audio player reprodutor de son
authenticate autenticar
authenticating autenticando autenticación
authentication autenticación
authentication failed fallo de autenticación
authentication method método de autenticación
authentication required autenticación requirida autenticación necesaria
author autor
authority autoridade
authorization autorización
auto automático
auto completion completar automaticamente completación automática
auto-detect detección automática detectar automaticamente
auto-increment incremento automático
auto-join conectarse automaticamente unirse automaticamente conectar automaticamente
autocomplete completar automaticamente autocompletado autocompletar
autocorrect corrección automática corrixir automaticamente
autodetect detectar automaticamente
autodetector detector automático
autofill encher automaticamente enchemento automático
autofilter filtro automático
autoformat formato automático formatado automático
autogenerated xerado automaticamente
automatic automático
automatically automaticamente
autonumbering numeración automática autonumbering
autorefresh actualizar automaticamente
autosave gardado automático
autosave gardar automaticamente
autoskip saltar automaticamente omitir automaticamente
autostart inicio automático
autotext texto automático
avaliable dispoñíbel dispoñible
avatar avatar
average media
axis eixo eixe
axis rotation rotación axial
back volver atrás
backbone backbone espiña dorsal núcleos
backend backend infraestrutura
background fondo segundo plano
background color cor de fondo cor de segundo plano
background fill enchemento de fondo
background image imaxe de fondo
background opacity opacidade do fondo
background type tipo de fondo
backslash barra invertida
backspace tecla de retroceso retroceso retroceder
backup copia de seguranza facer copia de seguranza copia de seguridade
backup file ficheiro de copia de seguranza
backward atrás recuar ir cara a atrás
backward stepper frecha de retroceso paso de retroceso
bad danado incorrecto non válido
ban excluír desbotar
banned inhabilitado excluído vedado
banner banner
bar barra
base base
base line liña de base liña base
basename nome base
basic básico basic
basic applications programas básicos
basic fonts tipos de letra básicos
basic options opcións básicas
basic shapes formas básicas
basis base
batch procesar por lotes
battery batería
bcc cco
beep ton de aviso badalada
beep emitir ton de aviso
before sleeping antes de durmir
begin inicio
begintime tempoinicio horainicio
behaviour comportamento
bell ton de campá
benchmark banco de probas
best fit axuste óptimo
bevel bisel
beveled biselado
bézier bézier
bézier curve curva bézier
bibliography bibliografía
bicubic bicúbico
bidirectional bidireccional
binary binario
binary file ficheiro binario
bind ligar combinar conectar
binding ligazón combinación
birth day día de nacemento aniversario
birth year ano de nacemento
birthdate data de nacemento datanac
birthday aniversario
birthplace lugar de nacemento lugnace lugarnacemento
bit bit
bitmap mapa de bits
bitrate taxa de bits
bitwise bit a bit
blank en branco espazos en branco
blank borrar en branco
blend fusionar misturar
blink pestanexar
blink intermitencia blink pestanexar
blinking intermitente intermitencia
blocked bloqueado
blockquote bloque de texto
blog blogue
blue ridge liñas azuis
blue type caracteres azuis
blur desenfocar
board taboleiro
body corpo body
body text corpo do texto
bogus FALSO danado bogomips
bold negra grosa
bonus bonificación
book axenda de enderezos
bookmark marcador
bookmark marcar
bool booleano
boolean booleano lóxico
boolean value valor booleano
boot iniciar
boot inicio
bootloader sistema de inicio
border bordo fronteira contorno
border color cor do bordo cor da borda
border width largura do bordo grosor do contorno
bounce reenviar rebotar
bound límite
bound ligado vinculado
boundary límite fronteira
brace chave
bracket paréntese
branch ramificación galla
branch ramificar
brand clase tipo marca
brand identity identidade corporativa
break quebra interrupción salto
break interromper romper danar
breakage chave de interrupción
breakpoint punto de interrupción
brightness brillo luminosidade
bring forward traer cara a adiante
bring to front pór en primeiro plano colocar en primeiro plano
broadcast broadcast difusión
brochure folleto
broken interrompido corrompido danado
browse navegar buscar examinar
browser navegador
browser window xanela de navegación
browsing navegación
bubble burbulla burbullar
buddies contactos
buddy contacto amigo
buddy list lista de contactos lista de amigos
buddy pounces avisos de contacto
buffer búfer
buffering almacenando no búfer
bug erro bug
bug report informe de erros
build construír compilación
build and release construción e lanzamento compilación e lanzamento versións e lanzamento
build configuration configuración de construción configuración da compilación
building construíndo construción
built-in incorporado integrado
builtin incorporado integrado
bullet signo de viñeta viñeta bala
bulleted con viñetas
bulleted list lista con viñetas
burlap estopa
burn gravar queimar superexposición
burner gravador queimador
burning gravación gravando
bus bus
business emprego empresa comercial
business fax fax do traballo fax comercial
button botón
buzz zoar zunido
byte byte
byte array matriz de bytes

C

Ir a: A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z

cache caché
caching gardar na caché
calculate calcular
calculation cálculo
calendar calendario axenda
call back retorno de chamada chamada de retorno
calling chamando
callout texto explicativo
camera cámara
cancel cancelar
cancel button botón cancelar
canceled by user cancelado polo usuario
cancelled cancelado
canvas lenzo
capabilities capacidades
capitalize pór en maiúsculas
capslock Bloq Maiús
caption lenda descrición título
capture capturar
cardholder titular do cartón titular da tarxeta titulartarxeta
carefully atentamente con atención
caret cursor acento circunflexo
caret browsing navegación con cursor navegación con cursor de texto
carriage return retorno de carro
cascade en fervenza solapar fervenza
case sensitive diferenciar maiúsculas de minúsculas diferenciar maiúsculas de minúsculas sensíbel a maiúsculas
catalog catálogo
cell cela
cell content contido da cela
centered centrado
central european centroeuropeo Europa central
certificate certificado
certificate authority autoridade de certificación
certificate manager xestor de certificado
certificate signer asinante do certificado
certification certificación
chain cadea
chairperson coordinador presidente
challenge desafío desafiar
change modificar cambiar mudar
change modificación cambio
change case cambiar maiúsculas e minúsculas
change font modificar tipo de letra
change password cambiar o contrasinal
changed cambiado modificado mudado
changed content contido alterado
changelog rexistro de modificacións
channel canle
channel passphrase frase de paso da canle contrasinal da canle
char carácter char caract
character carácter
character coding codificación de caracteres
character encoding codificación de caracteres codificación dos caracteres
character map mapa de caracteres
character set conxunto de caracteres
character spacing espazamento entre caracteres
character style estilo de carácter
character table táboa de caracteres
charcoal carbón
charpicker selector de caracteres
charset conxunto de caracteres codificación
chart carta gráfica
chart area área da gráfica
chart data datos de gráfica
chart type tipo de gráfica
chart wall paredes da gráfica
chat conversar conversa chatear
chat room sala de conversa
check verificar sinalar marcar
check box caixa de verificación
check button botón de caixa de verificación
check spelling verificar a ortografía verificación ortográfica
check your installation verifique a súa instalación verifique a instalación
checkbox caixa de verificación opción
checked seleccionado marcado
checking marca de verificación comprobando corrección ortográfica
checking for bad blocks buscando os bloques erróneos
checkout obtención desprotexer
checksum suma de verificación
child fillo secundario child
child pipe canalización filla pipe fillo
child process proceso fillo
children fillos
chmod cambiar os permisos de chmod
choice escolla
choose escoller seleccionar
chunk fragmento bloque
cipher cifrado
circle segment segmento circular
citation cita
class clase
class name nome de clase
class path camiño de clase
clean limpo limpar
clear eliminar limpar desmarcar
clear all limpar todo
clear displayed value eliminar o valor mostrado borrar o valor mostrado
clear entry limpar a entrada borrar a entrada
clear scrollback limpar as mensaxes previas limpar o historial da conversa
click clic premer
click cancel prema en cancelar premer cancelar
click to add prema para engadir
click to open prema para abrir
click to sort by location prema para ordenar por localización prema para ordenar por enderezo
clickable premíbel
clicking premer ao premer
client cliente
clip extracto clip
clipboard portapapeis
clipboard contents contido do portapapeis
clock reloxo
clock rate frecuencia de reloxo
clockwise no sentido das agullas do reloxo horario
close pechar fechar
close tab pechar o separador
close window pechar a xanela pechar a ventá
closed pechado fechado
closing pechando
closure peche
cluster clúster
code código
code set codificación de caracteres
codec códec
codepage páxina de códigos
codeset codificación de caracteres
coding código
col columna col
collapse contraer
collapse all recoller todo fechar todo
collate xuntar intercalar ordenar
collect recoller coleccionar recompilar
collection colección
college escola colexio
colon dous puntos
color cor color
color mode modo de cor
color model modelo de cor
color palette paleta de cor
color picker selector de cor
color scheme esquema de cor
color space espazo de cor
color value valor de cor
colored coloreado
colorize colorear colorar corar
colorspace espazo de cor
colour cor color
combination combinación
combine combinar
combined combinado
combo caixa de combinación
combo box caixa de combinación lista despregábel
combobox caixa de combinación lista despregábel
comma coma vírgula
comma separated separado por comas separado por vírgulas
command comando
command line liña de comandos
command line options opcións de liña de comandos
command to execute comando que será executado comando para executar
comment comentario
commit actualizar actualizar rexistro
common común
common name nome común
community comunidade
company empresa compañía
compare comparar
comparison comparación
compass compás
compatibility compatibilidade
compatible compatíbel compatible
competition concurso competición
compile compilar
compiled compilado
compiler compilador
compiler directive directiva do compilador
complete completar concluír terminar
completed successfully completado con éxito terminado con éxito
completion completar completado
complex complexo
complex number número complexo
component compoñente
compose compor editar escribir
composed composto
composer editor compositor
composing edición
composite composto compor
composition composición redacción
compound composto
compress comprimir
compressed comprimido
compression compresión
computer computador ordenador
computer name nome do computador nome do ordenador
condition condición
condition statement instrución condicional
conditional condicional
conditional text texto condicional
conference proceedings protocolos da conferencia actas da conferencia
confidential confidencial
config file ficheiro de configuración
configuration configuración
configuration error erro de configuración
configuration files ficheiros de configuración
configuration module módulo de configuración
configuration settings opcións de configuración parámetros de configuración
configure configurar
configure date/time plugin configurar o plugin de data e hora configurar o complemento data/hora
confirm confirmar
confirm delete confirmar eliminación confirmar borrado
congratulations parabéns
connect conectar
connect to server conectar co servidor
connected conectado
connecting conectando
connecting to server conectando co servidor
connection conexión
connection closed conexión cancelada conexión pechada conexión rematada
connection failed fallo ao conectar fallou a conexión fallo de conexión
connection timed out a conexión excedeu o tempo de espera
connection type tipo de conexión
connector conectador
console consola
constant constante
constraint restrición
constraint violation violación de restrición
contact contacto
contain conter
container contedor
content contido
content type tipo de contido
content-type tipo de contido
context contexto
context help axuda de contexto axuda contextual
context menu menú de contexto menú contextual
contour contorno
contrast contraste
contributor contribuínte contribuidor colaborador
control center centro de control
control file ficheiro de control
conversation conversa
conversion conversión
convert converter
converted convertido
converter conversor
converting convertendo conversión
cookie cookie
cookies cookies
coordinate coordenada
coordinate grid grade de coordenadas
coordinates coordenadas
copy selected copiar os seleccionados
copy the selection copiar a selección copia-la selección
copyright copyright dereitos de autoría dereitos de autor
core principal base núcleo
core developer desenvolvedor principal
corner canto esquina
corrupt corrompido danado
corrupted corrompido danado
cos coseno cos
cosine coseno
cost custo
cost of the asset custo do ben custo do activo
count conta cantidade suma
counter contador contraproposta
counter clockwise no sentido contrario ás agullas do reloxo
counter-clockwise no sentido contrario ás agullas do reloxo
counterclockwise no sentido contrario ás agullas do reloxo
counting rod numerals paus chineses de conta
cover cobertura tapa cubrir
covertype tipoportada tipocuberta
cpu CPU
cpu clock reloxo da CPU
cpu load carga da CPU
crack romper roto danado
crash fallar fallo
crash recovery recuperación de ruptura
crashed fallou que fallou
crashes fallos inesperados peches inesperados
crc CRC
create crear
create socket crear conectador crear socket
created creado
creation creación
creator creador
credential credencial
credits créditos
criteria criterios
critical crítico
cron cron
crop recortar
cross-fading transición gradual
cross-reference referencia cruzada
crosswire mira
css CSS
csv CSV
cubic cúbico
cue sheet folla CUE
currency unidade monetaria moeda
currency field campo monetario
currency sign símbolo de moeda
currency symbol símbolo de divisas
current actual
current directory directorio actual
current file ficheiro actual
current locale configuración rexional actual
current location localización actual
current maintainer mantedor actual
current page páxina actual
current settings configuracións actuais
current tab separador actual
custom personalizado
custom hyphen guión personalizado
custom size tamaño personalizado personalizar tamaño
customer cliente
customize personalizar
cvs CVS
cyan cian
cycle alternar percorrer ciclo

D

Ir a: A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z

D-bus D-Bus
daemon daemon demoño
daemonize converter en daemon
daily diariamente unha vez ao día diario
dash trazo riscos
dashed descontinuo trazos
dasher Dasher
data datos información
data field campo de datos
data loss perda de datos
data range intervalo de datos
data source fonte de datos
data type tipo de datos
database file ficheiro de base de datos
database server servidor de base de datos
database type tipo de base de dados
dataengine motor de datos
date data
date and time data e hora
date field campo de data campo de datos
dateacquired datacompra dataadquisición
datehired datacontratación datacontr
datejoined dataunión dataasociación dataasoci
datepurch datacompra datacompr
datesold datavenda
datetaken datarecollida datatoma
datetime datahora
datetime data e hora datetime
daylight saving time horario de verán
deactivate desactivar
deal repartir reparto
debconf DebConf
debug debug depurar depuración
debugger depurador
debugging depuración
decimal places decimais
decimal point vírgula decimal punto decimal
decimal separator separador decimal separador de decimais
deck baralla
declaration declaración
declare declarar
decline rexeitar declinar
declined rexeitado declinado
decode descodificar
decoder descodificador
decoding error erro de descodificación
decompressor descompresor
decoration decoración ornamento
decrease reducir diminuír
decrypt descifrar
decrypting descifrado
decryption descifrado
default predeterminado por omisión predefinido
default action acción predeterminada acción por omisión
default browser navegador predeterminado navegador predefinido
default button botón predeterminado
default color cor predeterminada cor por omisión cor predefinida
default font tipo de letra predeterminado
default group grupo predeterminado
default selection selección predefinida
default template modelo predeterminado
default text texto predeterminado texto predefinido
default value valor predeterminado valor predefinido
default variable type tipo predeterminado de variábel
deg grao
degree grao
deinterlace desentrelazar
deinterlacing desentrelazado
delay atraso retardo
delayed atrasado
delete eliminar suprimir borrar
delete group borrar o grupo
delete selected eliminar seleccionado eliminar a selección eliminar o escollido
delete slides eliminar diapositivas borrar diapositivas
delete the selected eliminar os seleccionados
deletion eliminación borrado
delimiter delimitador
deliver entregar repartir
delivery entrega
delta delta
demo demostración
demote baixar
denied denegado
density densidade
deny rexeitar denegar negar
dependency dependencia
dependency handling xestión de dependencias
dependent dependente
depict representar
deprecated obsoleto
depth profundidade
desaturate desaturar reducir saturación
desc descrición
descending descendente
description descrición
descriptor descritor
deselect deseleccionar
design deseño
deskbar Deskbar escritorio
desktop escritorio
destination destino
destination folder cartafol de destino
detach desprender separar desasociar
detachable separable
detached separado
detail detalle
detailed information información detallada
developer desenvolvedor programador
development desenvolvemento
device dispositivo
dial marcador sintonizador marcación
dial-up network connection conexión de acceso telefónico á rede
dialer marcador
dialog diálogo caixa de diálogo
dialog box caixa de diálogo
dialpad marcador
dialup marcado telefónico
dictionary dicionario
diff diff
difference diferenza
digest resumo
digit díxito
digital signature sinatura dixital
dim atenuación Dim DIM
dir directorio
direction dirección enderezo
directive directiva
directory directorio cartafol
disable desactivar deshabilitar
disable macros desactivar macros
disable sound deshabilitar o son
disabled desactivado deshabilitado
disabling desactivando deshabilitando
disallow rexeitar prohibir
disc disco
discard descartar rexeitar
discard changes rexeitar alteracións descartar as modificacións esquecer as modificacións
discharge descargar
disconnect desconectar
discrete diferenciado
disk disco
disk space espazo en disco
dismiss rexeitar descartar
displacement desprazamento
display mostrar visualizar visualización
display monitor pantalla
display help mostrar a axuda
display name nome público mostrar nome
display screen pantalla de visualización
displayed mostrado que se mostra
distinguished distintivo
distinguished name nome distintivo
distributed distribuído
distribution distribución
distribution list lista de distribución
distributor distribuidor
dither esfumar
division división sección
dma DMA
dma-channel canle DMA
dns DNS
docbook DocBook
dock ancorar ancoraxe acoplar
docking ancoraxe
document converter convertedor de documentos
document template modelo de documento
documentation documentación
documenters documentadores
dodge subexposición desviar
domain dominio
domain name nome de dominio
dotted punteado
dotted underline subliñado punteado
double duplo
double click duplo clic dobre clic
double click time tempo de duplo clic tempo de dobre clic
double underline subliñado duplo
double-click duplo clic dobre clic
down baixar abaixo embaixo
downgrade volver a unha versión anterior de desactualizar
downgraded desactualizado
download descargar obter
download in progress descarga en progreso baixada en progreso
dpi DPI PPP
draft borrador anteproxecto esbozo
drag arrastrar
drag & drop arrastrar e soltar
drag and drop arrastrar e soltar
drag-and-drop arrastrar e soltar
drag-n-drop arrastrar e soltar
draw debuxar
draw on whiteboard escribir no encerado debuxar no encerado
drawer caixón gabeta
drawing debuxo
drawing area área de debuxo
drive dispositivo
driver controlador
drop soltar eliminar
drop target destino do arrastre
dropdown despregábel despregable
druid druída asistente
dsl DSL
dtd DTD
due vencemento vence pendente
due date data de vencemento
dummy de proba de probas ensaio
dump descargar baleirar
dynamic dinámico

E

Ir a: A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z

e-mail correo electrónico
e-mail address enderezo de correo electrónico enderezo de correo correo electrónico
e.g por exemplo p. ex.
echo echo eco
edge marxe bordo contorno
edit editar modificar
edit file editar ficheiro
editable editábel editable
editor editor
education formación educación
effect efecto
eject expulsar extraer
elapsed transcorrido
ellipse elipse
ellipsize elisión
email correo electrónico
email address enderezo de correo electrónico enderezo de correo correo electrónico
embedded incrustado incorporado
embedding incrustación incorporación
emboss elevar relevo
emoticon emoticona icona de emoción
emphasis énfase
empty baleiro
empty file ficheiro baleiro
empty trash baleirar o lixo
emulator emulador
enable activar
enable/disable activar/desactivar habilitar/deshabilitar
enabled activado
enabling activando
enclose incluír conter
enclosed contido incluído pechado
enclosing incluído contido
encode codificar
encoded codificado
encoders codificadores
encoding codificación codificar
encounter encontrar
encrypt cifrar cifrado
encrypted cifrado
encrypting cifrado
encryption cifrado
encryption key chave de cifrado chave de cifraxe
end of line fin da liña
endnote nota ao final
ends with acaba por termina por remata con
enforce aplicar facer cumprir
engine motor
enhancement optimización
enlarge aumentar ampliar
enqueue pór na fila pór na lista
enter Intro introducir entrar
enter data introducir os datos
enter key tecla Intro
entire enteiro completo
entry entrada
envelope sobre
environment contorno
environment variable variábel de contorno
eof EOF fin do ficheiro
erase eliminar borrar
erroneous errado
error code código de erro
error connecting erro ao conectar erro de conexión
error getting erro ao obter erro ao recuperar
error launching erro ao iniciar erro ao lanzar
error message mensaxe de erro
error parsing erro ao analizar
error reading erro ao ler
error report informe de erro
error resolving erro ao resolver erro ao solucionar
error to erro ao
error writing erro escribindo erro de escritura
errorhandler manipulador de erro
escape Esc escape escapar
escape character carácter de escape
escape sequence secuencia de escape
etched out gravado con relevo
evaluate avaliar
event evento
event source orixe do evento fonte do evento
event-trapping captador de eventos
exceed sobrepasar exceder
exception excepción
executable executábel executable
execute executar
exif Exif
exit saír
exiting saíndo
expand expandir
expanded expandido
expander expansor
expected requirido esperado
expiration vencemento caducidade
expired caducado terminado
explanation explicación
explorer explorador
exponent expoñente
exponential exponencial
export exportar
export as exportar como
export filter filtro de exportación
exposure exposición
expression expresión
expunge compactar expurgar
expunging compactando expurgando
extended estendido ampliado expandido
extension extensión
external key chave externa
external program programa externo
external protocol request petición de protocolo externo
external tool ferramenta externa
extra adicional
extra operand operando extra
extract extraer
extracting extraendo
extrusion extrusión
eyedropper contagotas

F

Ir a: A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z

facility personnel persoal de axuda persoal de apoio
factory factoría
fade atenuar esvaecer desvanecer
failed fallou
failed to fallo ao fallou ao
failed to close fallo ao pechar
failed to connect imposíbel conectar fallo ao conectar
failed to create fallo ao crear
failed to create pipe fallo ao crear a canalización
failed to fetch fallo ao obter fallo ao recuperar
failed to install fallo ao instalar
failed to login non foi posíbel iniciar a sesión
failed to open fallou ao abrir
failed to parse fallo ao analizar
failed to remove fallo ao eliminar non se puido eliminar
failed to stat fallo ao obter o estado
failure fallo erro
fair aceptable despexado
fake FALSO
fall back retroceder volver
fallback fallback modo de emerxencia
faq FAQ Preguntas máis frecuentes
fatal moi grave
fatal error erro moi grave
fault fallo
feature característica recurso función
feed alimentación fonte de novas feed
feedback retroacción feedback
fetch recibir obter
fetching recibindo obtendo
field campo
field selection selección de campo
field type tipo de campo
fifo FIFO
file ficheiro arquivar
file already exists o ficheiro xa existe
file as arquivar como
file browser navegador de ficheiros examinador de ficheiros
file descriptor descritor de ficheiro
file exists o ficheiro xa existe
file extension extensión de ficheiro
file format formato de ficheiro
file locking bloqueo de arquivos
file management xestión de ficheiros
file manager xestor de ficheiros
file selection selección de ficheiros
file sharing compartir ficheiros ficheiros compartidos
file size tamaño do ficheiro
file system sistema de ficheiros
file transfer transferencia de ficheiros
file type tipo de ficheiro
filenumber númeroficheiro número de ficheiro
files and directories ficheiros e directorios
filesize tamaño do ficheiro
filesystem sistema de ficheiros
fill encher recheo cubrir
fill character carácter de recheo carácter de enchemento
fill color cor de recheo
fill in encher cubrir
fill out encher cubrir
fill stipple encher con liña punteada
fillbitmap mapa de bits de recheo mapa de bits do enchemento
filled cheo
filler recheo
filling enchemento
filter filtrar filtro
filter action acción de filtraxe acción de filtrado
filter criteria criterio de filtraxe criterio de filtrado
filtering filtraxe filtrado
filtering data filtraxe de datos
find buscar procurar localizar
find again buscar outra vez localizar de novo
find events localizar eventos
find now buscar agora
find update localizar a actualización
fine bo fino
fingerprint impresión dixital pegada dixital
finish finalizar concluír terminar
firewall firewall devasa
fit axustar encaixar coincidir
fix arranxar fixar
fixed fixo
fixed width largura fixa
fixed-point format formato de coma fixo
fixes arranxos
flag parámetro marca bandeira
flagged marcado
flash flash
flash escintilar
flashing escintilante escintilamento intermitente
flat plano liso
flip voltear inverter
float flotar separar flotante
floating flotante
floating point coma flotante
floating point number número de coma flotante
floating-point coma flotante
floating-point number número de coma flotante
floppy disqueteira disquete
flow fluxo
flowchart fluxograma
flush descartar limpar
fly in xurdir
focus foco enfocar enfoque
focused enfocado focalizado
fold dobrar pregar dobra
fold marks marcas de dobra
folder cartafol
follow seguir
follow up seguimento
follow up flag marca de seguimento
followup-to seguimento a
font tipo de letra
font effects efectos de tipo de letra
font face tipo de letra
font face estilo de tipo de letra
font family familia de tipo de letra
font preview previsualización do tipo de letra
font settings definicións de tipo de letra configuracións de tipo de letra
font size tamaño de tipo de letra
font strech alongamento de letra
font weight grosor do tipo de letra
fontchooser selector de tipo de letra
fontset conxunto de tipos de letra
fontwork Fontwork
fontwork gallery galería de Fontwork
footer pé de páxina
footer area área de pé de páxina
footnote nota ao pé de páxina nota a pé de páxina
for writing para escritura
forbidden prohibido
foreground primeiro plano
foreground color cor de primeiro plano
forge falsificar
fork dividir facer fork
fork failed fallo ao facer fork
form formulario formar
form wizard asistente de formularios
format formato formatar
format code código de formato
formatted formatado
formatting formatado formato
formatting toolbar barra de formatado
former maintainer mantedor anterior
forum foro
forward adiante avanzar reenviar
forward stepper frecha de avance
forwarded reenviada
forwarding reenvío reenviar
frame marco fotograma cadro
frameset conxunto de marcos
free dispoñíbel dispoñible libre
free size tamaño libre espazo dispoñíbel
free space espazo libre
freetype FreeType
frequency frecuencia
friend amigo
front fronte
front-end frontend
frontend frontend
ftp FTP
full screen pantalla completa
full screen mode modo de pantalla completa
fullscreen pantalla completa
fullscreen mode modo de pantalla completa
function función
function runtime tempo de execución da función
functionality funcionalidade
fuzzy dubidoso

G

Ir a: A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z

gadu-gadu Gadu-Gadu
gallery galería
game paused xogo detido partida en pausa
gamma gamma
gantt chart gráfica de gantt
gap intervalo espazo libre espazo
gate porta portal
gateway pasarela
gecko Gecko
general xeral
general options configuración xeral opcións xerais
general settings configuración xeral preferencias xerais opcións xerais
generate xerar
generation xeración
generator xerador
generic xenérico
genre xénero estilo
get messages recibir mensaxes
get new obter nova
gfx GFX
ghostscript Ghostscript
gib GiB
gid GID
give up abandonar
given indicado dado
glue points puntos de colaxe
gnu GNU
go online conectar
goal obxectivo meta
goto ir a
governor gobernador
gpg GPG
gpgme GPGME
gpl GPL
grab capturar obter
gradian grao
gradiant gradiente
gradient gradación
graph gráfica grafo gráfico
graphic gráfica imaxe
graphic filter filtro gráfico
graphical gráfico
grayed cincento agrisado
grayscale escala de cincentos escala de grises
greeter interface de benvida
greeting saúdo
grid grade
grid lines liñas de grade
grip tirador
group grupo agrupar
group list lista de grupos
grouping agrupamento
grouping conditions condicións de agrupamento
grouping method método de agrupamento
groupwise GroupWise
grow crecer aumentar
growth crecemento
gtk+ gtk+
guess estimación
guest convidado invitado
gui interface gráfica de usuario GUI
guid GUID
guide guía manual
guru gurú

H

Ir a: A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z

half installed medio instalado
half-config semiconfigurado semiconfig
halt deter
handbook manual
handheld dispositivo portátil axenda dispositivo móbil
handle manipular
handle box caixa con tirador caixa de manipulación
handled manipulado
handler manipulador tirador
handling manipulación
handout folleto
handshaking negociación
hang up colgar
hanging indent sangría desprazada
hangup rematar a conexión colgar
hard disk disco ríxido
hard drive disco ríxido
hardware hardware
harmless inofensivo
hash cardinal hash
header cabeceira
heading cabeceira título
headline encabezamento
heap montón
height altura
helper asistente axudante
hex hexadecimal
hexadecimal number número hexadecimal
hibernate hibernar
hidden oculto invisíbel invisible
hidden files ficheiros ocultos
hidden text texto oculto
hide ocultar esconder
hide menubar ocultar a barra do menú
hide the toolbar ocultar a barra de ferramentas
hide toolbar ocultar barra de ferramentas
hiding ocultar
hierarchical xerárquico
hierarchy xerarquía
high contrast alto contraste
high surrogates substitutos altos
highlight realzar realce
highlight color cor de realce
highlight syntax realzar sintaxe
highlighted realzado
highlighting realzar realce
highlighting for latex realzado de látex
hint suxestión axuda indicación
hinting suxestións axuda
histogram histograma
history historial
hit impacto
hkp HKP
hobbies afeccións
hold pór en espera reter soster
holding down manter premida
home inicio persoal cartafol persoal
home directory directorio persoal directorio home
home fax fax particular fax persoal fax da casa
home folder cartafol persoal cartafol home
home page páxina de inicio páxina inicial
hook asociar
host host
host name nome do host
hostname nome do host
hotspot punto activo
however porén non obstante con todo
html HTML
http HTTP
hue matiz ton
hue shift cambio de ton cambio de ton
human readable lexíbel para humanos lexible para humanos
hyperlink hiperligazón ligazón
hyphen guión
hyphenate guionizar
hyphenation guionización

I

Ir a: A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z

i/o E/S I/O
icalendar iCalendar
icon icona
icon theme tema de iconas
icon view visualización de iconas
iconify iconizar
icq ICQ
identifier identificador
idle inactivo ocioso ausente
ignore-case ignorar as maiúsculas non distinguir maiúsculas de minúsculas
image format formato de imaxe
image preview previsualización da imaxe
imagemap mapa de imaxe
imap IMAP
implementation implementación
import complete importación concluída importación completa
import filter filtro de importación
importance relevancia importancia
importing importando
impossible imposíbel imposible
improve mellorar
in offline mode no modo sen conexión
in progress en progreso
in terminal no terminal
in use en uso
inaccessible inaccesíbel inaccesible
inactive inactivo non focalizado
inbox caixa de entrada mensaxes recibidas
inch polgada
inches polgadas
incoming entrante
incoming call chamada entrante
incompatible options opcións incompatíbeis opcións incompatibles
incorrect password contrasinal incorrecto
increase aumentar incrementar
increase indent aumentar sangría aumentar a marxe
increment aumento incremento
incremental que incrementa incremental
indent sangría sangrar aplicar sangría
indent lines sangrar liñas
indentation sangría
indented sangrado
index índice
indexing indexación
information about información sobre
infrared infravermellos
infrastructure support soporte de infraestrutura asistencia infraestrutural
inhibit inhibir
initial time hora de inicio
initialization inicialización
initialize inicializar iniciar
initialized inicializado
initializing inicialización iniciando
inline en liña na liña inserido
inline en liña da liña
inline inserido
inline spelling ortografía en liña
inner interior interno
input entrada
input file ficheiro de entrada
input methods métodos de entrada
input/output entrada/saída
inputbox caixa de entrada InputBox
insert inserir inserción introducir
insert fields inserir campos
insertion inserción
installed plugins plugins instalados
instance instancia
instead no seu lugar en vez de
instruction instrución
insufficient memory memoria insuficiente
integer enteiro número enteiro
integrity integridade
interface interface
interlaced entrelazado
internet connection conexión a Internet
interrupt interromper
intersect intersectar
intersection intersección
interval intervalo
introduction introdución
invalid non válido
invalid argument argumento non válido
invalid character carácter non válido
invalid file ficheiro non válido
invalid filename nome de ficheiro non válido
invalid number número non válido
invalid operation operación non válida
invalid range intervalo non válido
invalid signature sinatura non válida
invalid unicode Unicode non válido
invalid utf-8 UTF-8 non válido
invert inverter
invert selection inverter a selección
invest investir
invisible invisíbel
invitation invitación
invite convidar invitar
invocation invocación
invoke invocar
ipa IPA
irc IRC
irda IrDA
irq IRQ
isdn RDSI
issue emisión problema
issued emitido
issuer emisor
issuer not trusted emisor non fiábel emisor non de confianza
italic cursiva
item elemento ítem
item name nome do elemento nome do ítem
iteration iteración
iterative iterativo

J

Ir a: A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z

jabber Jabber
java Java
Java applet Java applet de Java
javascript JavaScript
jdbc JDBC
job traballo tarefa profesión
job title cargo posto de traballo
join entrar unirse xuntar
join chat unirse a unha conversa
joined unido
joker comodín
joliet Joliet
journal diario xornal revista
joystick panca de mando
jump salto
jump button botón de salto
jump to ir a saltar a
junk correo non desexado correo lixo lixo
junk mail correo non desexado correo lixo lixo
justification xustificación aliñamento
justified xustificado
justify xustificar xustificación
justify center xustificación ao centro
justify fill xustificación plena
justify left xustificación á esquerda
justify right xustificación á dereita

K

Ir a: A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z

Kbytes Kbytes
kernel núcleo kernel
kerning kerning espazo entre caracteres entreletrado
key chave expresión tecla
key binding combinación de teclas
key fields campos chave
key file ficheiro chave
key fingerprint impresión dixital chave
key manager xestor de chaves
key pad teclado numérico
key properties propiedades da chave
key server servidor de chaves
key word palabra chave
keybinding combinación de teclas
keyboard teclado
keyboard accessibility accesibilidade do teclado
keyboard layout disposición do teclado
keyboard shortcut atallo de teclado
keycode código chave código de tecla
keymap mapa de teclado mapa de teclas
keypad teclado numérico
keypress pulsación de tecla
keyring anel de chaves
keyserver servidor de chaves
keystroke pulsación de tecla
keysym código de carácter símbolo chave
keysymbol código de carácter símbolo chave
keyword palabra chave
kill matar
kill session matar a sesión forzar o fin da sesión
kilobytes kilobytes quilobytes

L

Ir a: A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z

label etiqueta lenda
lag atraso retardo
landscape horizontal apaisado
language linguaxe idioma lingua
language selection escolla de lingua selección de lingua
laptop portátil
large grande alto
large handles identificadores grandes agarradoiras grandes
last name apelidos
latch peche
latency latencia
latex LATeX
lathe rotar
launch iniciar executar
launch application iniciar aplicación executar a aplicación
launched iniciado
launcher iniciador
launching iniciando
layer capa
layout deseño disposición visualización
layout name nome da disposición
layout style estilo de disposición
lcd LCD
ldap LDAP
ldap server servidor LDAP
lead developer desenvolvedor principal programador principal
leadtime tempoespera tempoentrega
left to right de dereita a esquerda
leftover sobrar
legend lenda
len lonx
length lonxitude duración tamaño
length lonxitude
less menor que anterior a
letter carta letra
level nivel
lexer analizador léxico lexer
library biblioteca
license licenza
license agreement acordo de licenza
lighten clarear aclarar clarexar
lighting iluminación
lightness claridade luminosidade
line liña
line break quebra de liña
line connector conector lineal
line count cómputo de liñas conta de liñas
line spacing espazamento de liñas
line width largura da liña
linear lineal
linewidth largura da liña
link ligazón
linked ligado
linking ligando
list lista listaxe
list box caixa de lista
list of urls lista de URL listaxe de URL
list view ver como lista visualización de lista
listed in listado en
listener proceso de escoita porto de escoita
literal literal
literal mask máscara de caracteres
little endian little-endian
load cargar carga
load average carga media
loaded cargado
loader cargador
loading cargando
loading progress progreso da carga
local directory directorio local
local file ficheiro local
local hard drive disco ríxido local
local network rede local
locale configuración rexional locale rexión
locally localmente
locate localizar encontrar
located localizado
location localización lugar enderezo
lock bloquear bloqueo cadeado
lock screen bloquear a pantalla bloqueo da pantalla
lock-helper asistente de bloqueo
locked bloqueado
log rexistro
log chats rexistrar as conversas
log file ficheiro de rexistro
log in iniciar a sesión inicio de sesión rexistro
log message mensaxe de rexistro
log out terminar a sesión rematar sesión
logged rexistrado
logged in sesión iniciada autenticado identificado
logger rexistro
logging rexistro
logging in iniciando a sesión
logical markup marcación lóxica
login iniciar a sesión inicio de sesión rexistro
login failed fallo ao iniciar a sesión fallo no inicio de sesión
login script script de acceso guión de acceso
login shell shell de inicio de sesión
logo logotipo
logon iniciar a sesión
logout terminar a sesión rematar sesión
long integer enteiro longo
look aparencia
look up buscar
lookup buscar
loop bucle ciclo repetir
loopback bucle de retorno bucle local loopback
low surrogates substituto baixo
lower case minúsculas
lowercase minúsculas

M

Ir a: A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z

m3u M3U
machine máquina
macro macro
macro security seguridade de macros seguranza de macros
macro toolbar barra de macros
magnification zoom ampliación tamaño
magnification software software de ampliación de pantalla
magnifier lupa
magnify aumentar ampliar
mail correo correo electrónico
mail merge combinación de correspondencia
mail server servidor de correo
mailbox caixa de correo
mailer aplicación de correo servizo de correo
mailhub servidor de correo
main window xanela principal ventá principal
maintainer mantedor
makefile makefile
malformed malformado formado incorrectamente
manage xestionar
manager xestor xefe administrador
mandatory obrigatorio
manufacturer fabricante
map mapear mapa
mapping mapeamento
margin marxe
marginal marxinal
marginalia notas de marxe de páxina
mark marcar marca
marked marcado
marker marcador
marketing mercadotecnia
markup marcación marcado etiquetas
marquee marquesiña
mask máscara
master principal mestre
master document documento mestre
master password contrasinal principal contrasinal mestre
match coincidencia equivalencia correspondencia
match any coincidir con calquera
match case diferenciar maiúsculas de minúsculas
matching coincidente coincidir equivalente
maturity vencemento
maximize maximizar
maximized maximizado
mbox mbox
md5 MD5
measurement medida
measurement system sistema de medida
measurement unit unidade de medida
media soporte multimedia medio
medium medio mediana media
meeting cita reunión
memo nota
memory exhausted memoria esgotada
memory stick cartón de memoria
menu bar barra de menú
menu contains o menú contén
menu item elemento de menú
menubar barra de menú
merchantability comercialización
merge combinar mesturar fusionar
merge cells combinar celas
merge wizard asistente de combinación
merged combinado
merging combinando combinación
message placeholder marca para a mensaxe
messaging mensaxería
messenger mensaxería messenger
meta tecla meta destino obxectivo
meta file metaficheiro
metadata metadatos
metafile metaficheiro
meter contador
middle click premer co botón central
middle mouse button botón central do rato
midi midi
midi player reprodutor midi
migrating migrando
mime MIME
mime-version versión mime
mind map mapa mental
mindmap mapa mental
minimize minimizar
minimized minimizado
mirror espello reflectir
mirror site sitio espello
misc varios outros diversos
mismatch non coincidentes incompatíbeis
missing perdido falta non existe
missing file falta o ficheiro
missing operand falta un operando
missing variable falta unha variable
misspelled ortografía incorrecta con erros ortográficos incorrecto
mistake erro
mix mestura mest
mixed mesturado
mixer mesturador
mnemonic mnemónico
mode line liña de modo
modelines modo de liñas
modem módem
modifier modificador
monitor monitor monitorizar pantalla
monitored monitorizado
monitoring monitorización
monospace monoespazado Monospace
monospace font tipo de letra monoespazado
monospaced monoespazado
mount montar
mount point punto de montaxe
mounted montado
mounted volume volume montado
mounter montador
mouse button botón do rato
mouse click clic co rato
mouse over rato sobre
mouse pointer punteiro do rato
mousebutton botón do rato
msgbox MsgBox
multi line text caixa de texto multiliña caixa de texto de varias liñas
multi-line multiliña de varias liñas
multicast multicast
multicolumn multicolumna
multiline multiliña de varias liñas
multiline comment comentario multiliña comentario de varias liñas
multimedia multimedia
multipage de varias páxinas
multiplayer multixogador de varios xogadores
multiple múltipla
multiselection selección múltipla
mute sen son
muted sen son

N

Ir a: A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z

namespace espazo de nomes
native nativo
natural normal
navigation navegación
navigation toolbar barra de navegación
navigator navegador
near próximo
nested aniñado
nesting aniñamento
net rede
netbios NetBIOS
netmask máscara de rede
netstat netstat estado da rede
network rede
network connection conexión de rede
networking configuración de rede funcións de rede funcionamento en rede
new accelerator acelerador novo
new contact contacto novo
new name nome novo novo nome
new template modelo novo novo modelo
newline liña nova
newly recentemente acabado de
newsgroup grupo de noticias grupo de novas
nfs NFS
nice nice
nick alias
nickname alias alcume apelido
no file non hai ningún ficheiro
no match non hai coincidencias sen coincidencias sen equivalencias
no valid non válido
node nodo
not a directory non é un directorio
not a regular file non é un ficheiro regular non é un ficheiro normal
not enough memory non hai memoria suficiente memoria insuficiente
not found non encontrado
not junk non é correo non desexado non é lixo non é correo lixo
not marked sen marcar non marcado
not match non coincide sen coincidencia
not readable non é lexíbel
not supported non soportado non se soporta
not trusted non é de confianza
not valid non válido
notebook caderno de notas caderno
notice aviso
notification notificación
notify notificar
null null nulo
null value valor null valor nulo
number format formato numérico formato de número
numbering numeración
numeric value valor numérico

O

Ir a: A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z

object properties propiedades do obxecto
oblique oblicua
occur producirse ocorrer
occurred produciuse ocorreu
occurrence ocorrencia
ocr OCR
octal octal
octal number número octal
odbc ODBC
odd probabilidade estraño impar
off desconectado apagado desactivar
office oficina escritorio
offline sen conexión desconectado
offline mode modo desconectado modo sen conexión
offset desprazamento compensación posición
offset desprazamento
ok aceptar
ole OLE
on encendido prendido activado
on demand baixo demanda
on top en primeiro plano por encima
online conectado
online/offline conectado/desconectado
open directory Open Directory abrir o directorio
open location abrir a localización
opengl OpenGL
openpgp OpenPGP
operand operando
operate manexar funcionar
operating system sistema operativo
operator operador
operator precedence prioridade de operadores
opponent contrincante adversario contrario
option menu menú de opción
order ordenar
organization organización
organizer organizador
orientation orientación
original orixinal
out of memory sen memoria memoria insuficiente memoria esgotada
out of office fóra da oficina
out of range fóra do intervalo
out of space sen espazo espazo esgotado
outbox caixa de saída saída
outermost extremo
outgoing saínte
outgoing messages mensaxes saíntes
outline esquema contorno perfil
outline level nivel de esquema
output saída devolver xerar
output file ficheiro de saída
output version versión de saída
outsider intruso
overall total global
overdue pendente atrasado fóra de prazo
overflow rebordamento desbordamento sobrecarga
overlap sobrepor sobreposición
overlay sobreposición sobreposto
override sobrepor sobreposición anular
overview visión xeral visualización xeral introdución
overwrite sobrescribir substituír
overwrite file sobrescribir ficheiro
owner propietario
ownership propiedade

P

Ir a: A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z

pack paquete comprimir empaquetar
pack direction dirección de empaquetado
pack type tipo de empaquetado
package paquete
packet paquete
padding recheo
page break quebra de páxina
page design deseño de páxina
page orientation orientación da páxina
page preview previsualización da páxina
page setup configuración de páxina
pager paxinador buscador
paging chamar paxinando
pairs pares
palette paleta
pan mover lentamente
pane panel
paned window xanela dividida en seccións ventá dividida en seccións sección de ventá
panel panel
panning panorámico
parameter parámetro
parent pai
parse analizar
parse error erro de análise erro de análise sintáctica
parsed analizado
parser analizador analizador sintáctico
parsing análise sintáctica analizando
partition partición
pass indicar pasar aprobar
passed aprobado
passphrase frase de paso
password contrasinal
passwords do not match os contrasinais non coinciden
paste colar pegar apegar
paste selection colar a selección apegar a selección pegar selección
patch parche parchear
patches parches
path camiño
path list listaxe de camiños lista de camiños
pathname nome do camiño
pattern patrón modelo texturas
pause deter pausa pór en pausa
pause game deter o xogo
peer peer elemento do mesmo nivel
pen drive memoria USB
people persoas
perform efectuar realizar
performance rendemento
performed realizado efectuado
period período punto
permission denied permiso denegado
personal data datos persoais información persoal
pgp PGP
photo fotografía foto
photograph fotografía foto
pick seleccionar escoller
pick a color seleccionar unha cor escoller unha cor
picker selector
picture imaxe
pile montón morea
PIN PIN
ping ping facer ping
ping failed fallou o ping fallou ao facer ping
pipe canalización canalizar pipe
pipeline canalización secuencial pipeline
pitch distancia ton
pixbuf pixbuf
pixel píxel
pixmap pixmap mapa de píxeles
place the cursor colocar o cursor situar o cursor
placeholder marcador de posición
placement colocación localización posicionamento
plain simple plano
plain text texto plano texto sen formato
plaintext texto plano texto sen formato
planner planificador
platform plataforma
play sound reproducir un son
playback reprodución gravación
player xogador
please wait espere agarde
plot gráfica representar
plug-in plugin
plugin plugin
plugin finder service servizo de localización de plugins
plugin licenses licenzas dos plugins
point sinalar indicar punto
point punto apuntar
pointer punteiro
policy política comportamento normas
pop POP
pop-up xanela emerxente
pop3 POP3
populate encher
popup xanela emerxente
popup menu menú emerxente
port porto aplicación portada
port number número de porto
portable portátil
portrait vertical retrato
position cargo posición colocar
positioning posicionamento
post publicar mensaxe enviar
post publicar
posterize posterizar
posting publicación envío de mensaxes
postponed posposto
postscript PostScript
power enerxía potencia forza
power management xestión de enerxía
power manager xestor de enerxía
practice práctica
preferred preferido
preferred width largura preferida
prefill completar automaticamente recheo
prefix prefixo
preformat preformato
preformatted preformatado
preformatted text texto preformatado
preparation method método de preparación
preparation time tempo de preparación
preprocessor preprocesador
presence presenza
presentation presentación
press premer
press enter prema Enter
pressed premido
prevent previr
preview previsualizar previsualización
preview in previsualizar en
previewer previsualizador
previous modules previsualizar módulos
primary author autor primario autor principal
primary key chave primaria
print imprimir impresión
print preview previsualización de impresión previsualización da impresión
printer impresora
printout impresión
prioritized prioritario
priority prioridade
privacy privacidade
private data datos persoais datos privados
private key chave privada
process proceso procesar
processes procesos
processing procesando procesamento
processing instruction instrución de procesamento
processor procesador
producer produtor
profile perfil
profiler perfilador
profiling perfilado
program programa
progress progreso en proceso evolución
progress bar barra de progreso
prompt indicador do sistema preguntar avisar
proper apropiado
properly correctamente de maneira correcta apropiadamente
properly installed instalado apropiadamente correctamente instalado
protocol protocolo
provide proporcionar especificar fornecer
provider provedor
proxy proxy
proxy server servidor proxy
proxy settings configuración de proxy
public domain dominio público
publish publicar
published publicado
pulse pulso premer
purge purgar depurar
purpose propósito obxectivo motivo
push premer
push button botón de premer botón premíbel botón premible
puzzle quebracabezas crebacabezas

Q

Ir a: A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z

queries consultas
query consulta consultar
query design deseño de consulta
query wizard asistente de consultas
queue fila na fila
queued na fila
quiet silencioso
quit saír saída
quit application saír da aplicación saír do programa
quotation cita
quotation marks comiñas
quote comiña cita citar
quote message citar mensaxe
quoted citado
quoted text texto citado

R

Ir a: A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z

radio button botón de opción
radiobutton botón de opción
random aleatorio
randomize aleatorio
range intervalo
rank posición clasificación posición
rate taxa frecuencia velocidade
rater clasificación
rating clasificación puntuación
ratio proporción
raw data datos en bruto
raw read lectura en bruto
re-dock ancorar de novo reancorar
re-enter reintroducir
reach atinxir alcanzar finalizar
read error erro de lectura
read receipt confirmación de lectura
read-only só de lectura
read-write lectura e escritura lectura e escrita
reader lector
ready listo preparado pronto
real name nome real nome verdadeiro
reallocate reasignar memoria
reassign reasignar atribuír de novo
reboot reiniciar
receipt notificación de recepción recibo
receive recibir
received recibido
receiver receptor destinatario
recent recentes
recently used usado recentemente empregados recentemente utilizado recentemente
recipient destinatario
reconnect conectar de novo reconectar
reconnecting conectando novamente
record gravar rexistro
recover recuperar
recreate crear de novo
recurrence recorrencia
recurring recorrente recorrencia
recursive recursivo
recursively recursivamente
redemption amortización devolución
redirect redireccionar
redirection redirección redireccionamento
redistribute redistribuír
redo refacer facer de novo
reference referencia indicar referir
referenced referenciado
refine refinar
reflection reflexión
refresh actualizar actualización recargar
refresh list actualizar a lista
refuse rexeitar negarse a
refused rexeitado
regard considerar
regex expresión regular
regexp expresión regular
register-true conformidade de rexistro
registered rexistrado
registration rexistro
regression curves curvas regresivas
regular regular estándar normal
regular expression expresión regular
regular file ficheiro normal ficheiro estándar ficheiro regular
reject rexeitar
rejected rexeitado
related relacionado relacionado con relativo a
relational relacional
relationship relación
relative relativo
relative pathname nome de camiño relativo
release versión soltar liberar
released liberado soltado publicado
relevant relevante
relief relevo
reload recargar cargar de novo
reload frame recargar marco
reloading recargando
relocation recolocación
relocation type tipo de recolocación
remain quedar ficar permanecer
remaining restante
remaining time tempo restante
remember recordar lembrar
remember password recordar contrasinal lembrar o contrasinal
reminder aviso recordatorio
remote remoto
remote connection conexión remota
remote desktop escritorio remoto
remote file ficheiro remoto
remote host host remoto
removable extraíbel extraíble
removable media soportes extraíbeis soportes extraíbles
removal extracción eliminación
remove eliminar
remove directory eliminar directorio
remove the selected eliminar os seleccionados
remove watch eliminar vixilancia eliminar monitorización
removing eliminando eliminación
rename renomear
rename folder renomear cartafol
rename group renomear grupo
rename item renomear o elemento
rename page renomear a páxina
renamed renomeado
render renderizar renderización
renderer renderizador
rendering renderización
reorder reordenar
reorganize reorganizar
replace substituír
replace all substituír todo substituír todos
replacement substitución
replacement string cadea de substitución
replacer substituto
reply responder
report informe informar
report a bug enviar un informe de erros
report tool ferramenta de informes
report wizard asistente de informes
repository repositorio depósito
request pedido requirimento solicitude
required requirido
requirement requirimento
resample mostra nova realizar unha mostra nova
rescan examinar de novo volver a analizar dixitalizar de novo
reserved reservado
reset restabelecer restaurar reiniciar
reset reiniciar
reset master password restabelecer o contrasinal principal restablecer o contrasinal principal redefinir o contrasinal principal
reset to restabelecer restablecer
resizable redimensionábel redimensionable
resize redimensionar redimensionamento
resize window redimensionar a xanela redimensionar a ventá
resizing redimensionamento
resolution resolución
resolve resolver determinar solucionar
resolved resolvido solucionado
resource recursos de apoio
restart reiniciar
restore restaurar restabelecer
restore defaults restaurar os valores por omisión repor as predefinicións restabelecer a configuración predefinida
restored restaurado restabelecido
restrict restrinxir
result resultar ter como resultado
results table táboa de resultados
resume continuar retomar a sesión
retrieve recuperar obter
retrieved recuperado obtido
retry reintentar tentar de novo tentar novamente
return devolver retornar Intro
return value valor de retorno
returns from away deixa de estar ausente
reveal mostrar deixar ver revelar
reverse inverter
revert recuperar reverter desfacer
reverting recuperando revertendo
review revisión crítica
reviewer revisor
revision revisión
revocation revogación
revocation list lista de revogación
revoke revogar
rewrap reaxustar
rewrite reescritura
rgb RGB
rgba RGBA
rich text texto enriquecido
right click clic co botón dereito
right-click clic co botón dereito
rise incremento incrementar elevación
risk risco
role función rol papel
roll tirada lanzar
roll up enrolar
room espazo sitio sala
room list lista de salas
roomlist lista de salas
root raíz superusuario
rotate rotar xirar rodar
rotate text rotar o texto xirar o texto rodar o texto
rotated rotado xirado rodado
rotating rotando xirando rodando
rotation rotación
rotation angle ángulo de rotación
rotation speed velocidade de rotación
round redondear arredondar
rounded redondeado arredondado
router router
row fila
rows and columns filas e columnas
rsa RSA
rsh RSH
rss RSS
rsvp RSVP
rule regra raia
run executar
run command executar comando
run time tempo de execución
run-time tempo de execución
runlevel nivel de execución
runner executor
running en execución
running en execución
runtime tempo de execución
runtime environment contorno de tempo de execución

S

Ir a: A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z

safe gardar seguro
salvage rescate valor residual
sample mostra exemplo
sanity check verificación de integridade
saturation saturación
save gardar
save as gardar como
save changes gardar modificacións
save draft gardar borrador
save file gardar ficheiro
save password gardar contrasinal
savefile ficheiro de salvagarda
saving gardando gravación
scale escalar dimensionar escala
scan examinar dixitalizar analizar
scan folder analizar cartafol examinar cartafol
scanner escáner
scanning exame análise dixitalización
schedule programar programa
scheduled programado
scheme esquema
scope ámbito alcance
score puntuación
scratch riscar riscado
screen pantalla
screen display visualización na pantalla
screen mode modo de pantalla
screen name nome de ususario nome de pantalla nome mostrado
screen reader lector de pantalla
screen resolution resolución da pantalla
screensaver protector de pantalla
screenshot captura de pantalla
script script escritura
script file ficheiro de script
scroll desprazamento desprazar
scroll bar barra de desprazamento
scroll value valor de desprazamento
scrollbar barra de desprazamento
scrolling desprazamento
sd/mmc drive dispositivo sd/mmc
search busca buscar procurar
search engine motor de busca
search path camiño de busca
search results resultados da busca resultados da procura
search string cadea de busca cadeas procurada
searches buscas procuras
secret segredo secreto
section sección
section name nome de sección
secure asegurar
security seguridade seguranza
security context contexto de seguridade contexto de seguranza
security options opcións de seguridade opcións de seguranza
security updates actualizacións de seguridade actualizacións de seguranza
seek saltar
segment segmento
select seleccionar escoller
select font seleccionar o tipo de letra
selectable seleccionábel
selection selección escolla
selection mode modo de selección
selector selector
self propio
self-signed autoasinado
semicolon punto e coma
send enviar
sender remitente
sending enviando
sendmail sendmail
sensitive distinguir maiúsculas sensible sensíbel
sensitivity sensibilidade
sensor sensor
sentence frase
sentinel sentinela
separator separador
separator line liña separadora liña de separación
sequence secuencia
serial serie
serial number número de serie
serial time hora en serie
serialization seriación
serif serifa serif
server servidor
server unavailable servidor non dispoñíbel servidor non dispoñible
service servizo
session sesión
session management xestión de sesións
set definir configurar establecer
set default estabelecer como predefinido estabelecer como predeterminado
set up configurar instalación activar
setting configuración preferencias opcións
settlement liquidación
setup configurar instalación activar
severity gravidade
sha1 fingerprint impresión dixital sha1
shade ensombrecer recoller pregar
shade/unshade ensombrecer/desensombrecer pregar/despregar
shaded ensombrecida pregada
shading sombreado
shadow sombra
shadowed sombreado
shadowing sombreado
shape forma
shaped con forma contorno
share compartir
share properties propiedades de compartir
shared compartido
shared folder cartafol compartido
shared memory memoria compartida
sharing compartir
sharpen agudizar aumentar a nitidez afiar
sheet folla
shell intérprete de comandos shell
shift maiúsculas maiús desprazar
short name abreviatura
shortcut atallo
shortcut key tecla de atallo
show mostrar presentar exhibir
show all mostrar todo
show date mostrar data
show history mostrar o historial
show image mostrar a imaxe
show/hide mostrar/ocultar
shrink reducir
shuffle modo aleatorio aleatorio barallar
shut down apagar peche pechar
shutdown apagar peche pechar
shutter obturador
shutter speed velocidade do obturador
side pane panel lateral
sidebar barra lateral
sided lado lateral
sign sinal sinatura asinar
signal sinal
signature sinatura
signed asinado asignado
signer asinante
signing sinatura
silencing silenciamento
similarity search buscar por similitude
simple simple
simple handles agarradoiras simples
sine seno
single único simple
single step paso a paso
singleton instancia única singleton
site sitio
size mismatch os tamaños non coinciden
sizelimit exceeded tamaño máximo superado
sizing dimensionar dimensionamento
skew distorsión reducir
skill habilidade destreza
skip saltar omitir ignorar
skipped omitido ignorado
skipping omitindo ignorando
slanted inclinado
slave escravo
slice fragmento división
slide diapositiva
slider control desprazábel control desprazable barra de desprazamento
slider control desprazable
slideshow presentación presentación de diapositivas
sling lanzador lanzar
slope inclinación valga
slot slot espazo
smiley emoticona risoño
smooth suavizar
smoothing suavizado
smtp SMTP
snap axustar aliñar
snap position posición de axuste
snap to axustar a
snap to grid axustar á grade
snap to grid axustar á grade
snap to page margins axustar ás marxes da páxina
snapshot foto instantánea captura
snippet fragmento snippet
snippets manager xestor de fragmentos xestor de snippets
socket conectador
software software programa
software package paquete de software
software sources fontes de software
solid color cor sólida
solve resolver solucionar
sort ordenar clasificación ordenación
sort ascending orde ascendente
sort by name ordenar por nome
sort descending orde descendente
sort options opcións de ordenación
sort order orde de clasificación
sortable ordenábel clasificábel
sorted ordenado
sorter clasificador
sorting ordenación ordenar clasificación
sound file ficheiro de son
soundcard tarxeta de son
source fonte orixe código fonte
source buffer búfer de orixe
source file ficheiro de orixe ficheiro orixinal
source files ficheiros de código fonte
source name nome da fonte nome da orixe
source package paquete de código fonte
source view visualización da fonte
sout saída estándar sout
space espazo
spacer espazador separador
spacing espazamento
spam correo non desexado correo lixo publicidade molesta
span expandir extensión abranguer
spawn reproducir iniciar
speak ler falar
speaker altofalante locutor
special character carácter espacial
special characters caracteres especiais
specification especificación
specified especificado indicado
specifies the name especifica o nome
specify especificar indicar
speech voz charla discurso
spell verificar a ortografía ortografía
spell checker corrector ortográfico
spell checking verificación ortográfica
spellcheck verificación ortográfica comprobar a ortografía
spelling ortografía
spin xiratorio xirar rodar
spin button botón de axuste botón xiratorio botón numérico
spinbutton botón de axuste botón xiratorio botón numérico
spinning xiratorio
splash screen pantalla de benvida pantalla de inicio pantalla de presentación
spline spline
split pane panel divisíbel panel dividido
spool spool na fila en espera
spooler fila de impresión
spouse cónxuxe
spread afastado separado
spreadsheet folla de cálculo
sql SQL
sql command comando SQL
sql database base de datos SQL
square bracket corchete
ssh SSH
ssl SSL
ssl encryption cifraxe SSL cifrado SSL
stack montón amontoar
stalled obstruído atascado atrancado
stand-alone autónomo
standalone autónomo
standard estándar
standard input entrada estándar
standard output saída estándar
standby en espera pór en espera
start comezar iniciar
starting iniciando
starts with comeza por
startup inicio
stat obter o estado obter stat
statement instrución declaración
statement block bloque de instrucións
statement runtime tempo de execución da instrución
static estático
statistic estatística
status estado
status bar barra de estado
statusbar barra de estado
std saída estándar std
stderr saída de erros stderr
stdin entrada/saída estándar stdin
stdout saída estándar stdout
step paso
stepper paso a paso frecha
stick fixar colar pegar
sticky persistente pegañento pegañoso
sticky keys teclas persistentes
sticky tag etiqueta adhesiva
sticky-tag etiqueta adhesiva
stipple liña punteada liña de puntos
stoch estocástica
stock inventario montón accións
stop deter parar
stopped detido parado
stopping detendo parando
storage almacenamento
store almacenar gardar
straight connector conectador recto
straighten endereitar
stream fluxo secuencia transmisión
strength potencia forza resistencia
stretch expandir expansión axustar
stretched expandido
stretchy expandíbel expandible
strike out riscado
strikeout riscado
strikethrough riscado
string cadea
string expression expresión de cadea
string list listaxe de cadeas
string variable variábel de cadea
strip quitar liñas
structure estrutura
stuff funcionalidades
styles and formatting estilos e formatado
stylesheet folla de estilo
subdirectories subdirectorios
subdocument subdocumento
subfolder subcartafol
subform subformulario
subject asunto
submenu submenú
submission envío
submit enviar
subscribe subscribirse subscribir
subscript subíndice
subscription subscrición
substring subcadea
subsystem subsistema
subtitle subtítulo
subtree subárbore
succeeded con éxito conseguido
success pronto éxito correcto
successful correctamente con éxito
successfully con éxito correctamente
suffix sufixo
suggest suxerir aconsellar propor
suggested words suxestións de corrección
suitable apropiado adecuado
suite suite
sum suma
summary resumo sumario
superscript superíndice
superseded substituído reeditado
supplier subministrador fornecedor provedor
supply subministrar fornecer indicar
support soporte
supported soportado admitido
surroundings contorno
suspend suspender
suspended suspendido
swap intercambiar permutar memoria swap
switch conmutador cambiar alternar
switch rows alternar filas
switch user cambiar de usuario
switcher conmutador selector
switches conmutadores
switching cambiando mudar ao mudar
swivel rotación virar
symbol símbolo
symbol shapes símbolos
symbolic simbólico
symbolic link ligazón simbólica
symlink ligazón simbólica
symmetric simétrico
sync sincronizar
synchronization sincronización
synchronize sincronizar sincronización
syntax sintaxe
syntax error erro de sintaxe
syntax highlighting realzar sintaxe realzado de sintaxe
system administrator administrador do sistema
system configuration configuración do sistema
system error erro do sistema
system monitor monitor do sistema
system shutdown peche do sistema
system tray área de notificación bandexa do sistema

T

Ir a: A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z

tab separador tabulación tabulador
tab list lista de separadores
tab order orde de tabulación
tab page separador
tab position posición de tabulación posición do separador
tab stops tabulacións
tab trigger activador de separador
tab width largura da tabulación largura do tabulador
table táboa
table of contents índice índice de materias
tablet táboa dixitalizadora
tabloid tabloide
tabulator tabulación tabulador
tag etiqueta marca
tag name nome de etiqueta
take effect ser efectivo
take place ter lugar acontecer
target destino obxectivo
target name nome do destino
task tarefa
taskbar barra de tarefas
tear off tirar desprazar tirador
tear off menu menú flotante menú desprazábel menú desprazable
tearoff tirar desprazar tirador
tearoff menu menú flotante menú desprazábel menú desprazable
telex télex
template modelo
temporarily unavailable non dispoñíbel temporalmente
temporary directory directorio temporal
tentatively provisionalmente
term termo período
terminal terminal
terminate terminar finalizar rematar
terminated terminado
termination finalización
test proba probar verificar
testtool ferramenta de proba testtool
text area área de texto
text body corpo do texto
text box caixa de texto
text direction dirección do texto
text editor editor de texto
text formatting formatado de texto
text frame marco de texto
text wrapping axuste do texto
text-to-speech texto a voz
texture textura
themed con tema
thesaurus dicionario de sinónimos
thickness grosor
thread fío de execución fío de busca fío
threaded por fíos en fíos
threading encadeamento
threshold límite tolerancia
throw out botar fóra
thumbnail miniatura
tick marcar
ticker barra de cotizacións indicador animación de texto
ticks pasos
tilde til
tile mosaico en mosaico
tilt inclinar
time out tempo de espera excedido excedeuse o tempo de espera
time tracker barra horaria
time value valor de tempo valor de hora valor relativo ao tempo
time zone fuso horario
timed temporizado
timed out tempo de espera excedido excedeuse o tempo de espera
timeline liña do tempo
timeout tempo de espera excedido
timer temporizador
timeserial TimeSerial
timestamp marca de tempo marca temporal marca de hora
timezone fuso horario
timing intervalo de tempo timing
tip suxestión consello indicación
title título tratamento
title bar barra de título
titlebar barra de título
titleize enrolar
tls TLS
to do tarefas pendentes por facer pendente
to-do tarefas pendentes por facer pendente
toc índice índice de materias
todo tarefas pendentes por facer pendente
toggle alternar conmutar
toggle button botón de estado
togglebutton botón de estado
token token cadea de texto
tool ferramenta
tool tip indicación suxestión ferramenta de suxestións
toolbar barra de ferramentas
toolbox caixa de ferramentas
tools ferramentas utilidades
tooltip indicación suxestión ferramenta de suxestións
top arriba superior enriba
top-left superior esquerda
top-right superior dereita
topic tema asunto
toplevel nivel superior
trace rastro rastrexar
track seguir seguir a pista pista
tracker Tracker
tracking seguimento
tradeoff balance
trailing inicial
trailing zero cero á esquerda
training de proba
transaction transacción operación
transfer transferir
translate traducir
translation tradución
transpose traspor
trap capturar
trash lixo papeleira
tray bandexa
treat tratar
tree table táboa en árbore
tree view visualización en árbore
treetable táboa en árbore
trigger activador activar
trigger hyperlink activar hiperligazón
triggered activado
triggering activación
triggers-awaited disparadores-agardando
triggers-pending disparadores-pendentes
trim recortar
triple triplo
tristate estado triplo
truncate truncar
truncated truncado
trust confianza autenticar
trusted de confianza fiábel fiable
try tentar
try again later ténteo de novo máis tarde
tune canción sintonizar
tuning axustes
tunneling túnel
turn and grow xirar e crecer virar e aumentar
tutorial titorial
type teclear introducir tipo
typeface tipo de letra

U

Ir a: A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z

uid UID
ultimate final máximo total
ultimately final
un-indent eliminar sangría quitar sangría desangrar
unable non é posíbel imposíbel imposible
unable to add non é posíbel engadir
unable to fetch non é posíbel obter non é posíbel recuperar
unable to parse non é posíbel analizar
unable to rename non é posíbel renomear
unable to stat non é posíbel obter o estado non é posíbel facer stat
unapply desaplicar
unavailable non dispoñíbel non dispoñible
unblock desbloquear
unbreakable sen quebras de liña
uncategorized sen categorizar non clasificado sen clasificar
unchanged sen cambios non modificado sen modificacións
uncheck desmarcar
unchecked desmarcado sen marcar
uncompressed descomprimido sen comprimir
uncover revelar
undelete recuperar
underline subliñado subliñar
underscore subliñado guión baixo
undisclosed-recipients destinatarios-ocultos
undo desfacer
undock desancorar
unencrypted non cifrado sen cifrar
unexpected inesperado
unfold despregar desdobrar
ungroup desagrupar
unhandled non soportado non manexado
unicode Unicode
unicode range intervalo Unicode
unindent eliminar sangría quitar sangría desangrar
unique único
unknown command comando descoñecido
unlink eliminar ligazón
unload descargar
unlock desbloquear
unmatched sen equivalencia non equivalencia
unmaximize restaurar
unminimize restaurar
unmount desmontar
unmute con son
unpacked desempaquetado
unpacking desempaquetando descomprimindo
unquoted sen comiñas
unread sen ler
unreadable ilexíbel ilexible
unregister cancelar o rexistro
unregistered sen rexistrar rexistro cancelado
unregistering cancelando o rexistro eliminando o rexistro
unsaved sen gardar non gardado
unselect anular a selección cancelar a selección non seleccionado
unsent sen enviar
unset desconfigurar desfacer a definición
unshade desensombrecer despregar
unsigned non asinado sen asinar
unsorted sen ordenar sen clasificar
unspecified sen especificar non especificado
unstick despegar
unsubscribe anular a subscrición eliminar subscrición cancelar subscrición
unsupported non soportado
untitled sen título
untrusted sen autenticar sen confianza
untrusted non fiábel non fiable
unused sen utilizar sen usar non usado
update actualizar
updating actualizando
upgrade actualizar mellorar
upgrading actualizando
upload cargar enviar subir
upload complete envío completo completouse a subida
uploaded enviado subido
uploading subindo
ups SAI UPS
uri URI
url URL
usage uso utilización forma de uso
usage options opcións de uso
usb USB
usb drive dispositivo USB
use as default usar como predefinido utilizar como predefinido
use default usar por defecto empregar o predefinido utilizar predefinido
use theme usar tema utilizar tema
user information información do usuario
user interface interface de usuario
user nickname alias do usuario
user-agent aplicación cliente axente-usuario programa cliente
user-defined definido polo usuario
username nome de usuario
userspace espazo do usuario
usual habitual
utility utilidade

V

Ir a: A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z

valid value valor válido
validation validación
variable variábel variable
variable name nome de variábel nome de variable
variable type tipo de variábel tipo de variable
variant variante
vcard vCard
vector vector
vendor vendedor
verbose detallado
verbosity verbalización
verification verificación
verify verificar
version information información de versión
video vídeo
view ver mostrar vista
view settings opcións de visualización configuración da vista
viewer visualizador
viewport área de visualización
virtual memory memoria virtual
visible visíbel visible
vnc VNC
voicemail mensaxe de voz
volume control control do volume
vpn VPN

W

Ir a: A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z

wait esperar agardar
waiting en espera esperando agardando
wallet carteira
wallpaper fondo de escritorio imaxe de fondo
warning aviso
warp distorsión
watch vixiar observar monitorizar
watermark marca de auga
wavefile ficheiro WAV
weak débil
web browser navegador web
web log blogue
web page páxina web
webcast webcast
webdav WebDAV
weblog blogue
website sitio web
weight peso grosor
weighted average media ponderada
weird estraño
weird file ficheiro estraño
welcome benvido benvido/a benvido(a)
well-formed formado correctamente sintacticamente correcto
wheel xirar roda
while mentres ao
whitespace espazo en branco
whois whois
wide largo
widget widget
width largura
wildcard comodín carácter comodín
window xanela ventá fiestra
window manager xestor de xanelas xestor de ventás xestor de fiestras
window width largura da xanela largura da ventá
wipe varrido
wired con fíos
wireframe contorno de liña
wireless sen fíos
wizard asistente
word completion completar palabras
word processor procesador de textos
workaround arranxo alternativa
working directory directorio de traballo
workspace espazo de traballo
workspace switcher selector de espazo de traballo
workstation terminal de traballo
workweek semana laborábel
wrap axuste axustar separador
wrap around dar a volta
wrap long lines axustar as liñas longas
wrap mode modo de axuste modo de separador
wrapped axustado
wrapper wrapper
writable escribíbel que se pode escribir gravable
writable memory memoria escribíbel memoria escribible
write-only só de escritura
writing escritura
wrong incorrecto

X

Ir a: A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z

xml XML
xml files ficheiros XML
xmpp XMPP

|}

Y

Ir a: A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z

Z

Ir a: A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z

zip código postal ficheiro zip
zip code código postal
zipcode código postal
zoom zoom ampliación aumentar
zoom factor factor de aumento
zoom in ampliar aumentar o zoom
zoom in ampliar
zoom level nivel de zoom
zoom out reducir
zoom reset restablecer o zoom
zoomer lupa zoomer
Sidebar